اكنون زمان كسب درآمد از راه هاي قديمي گذشته است ، به اين مسئله بينديشيد كه ني توانيد با فعاليت دوستان و آشنايان خود به راحتي درآمد كسب كنيد!!!   به اين صورت كه شما با گرفتن زير مجموعه در وب سايت دوربين مي توانيد از تك تك فعاليت هاي …

آيا به دنبال اين هستيد كه تنها با گذراندن چند دقيقه در خانه درآمد كسب كنيد؟؟ اگر به دنبال كسب درآمد از راه آسان و راحت هستيد، مي توانيد با گرفتن زير مجموعه براي خود در وب سايت دوربين اين امر را اجرايي نماييد. براي گرفتن زير مجموعه ، ابتدا …

  براي ثبت آگهي ابتدا بر روي كليد آبي رنگ در قسمت پايين سمت راست صفحه كليك مي نماييم تا صفحه جديدي باز شود سپس با باز شدن صفحه ثبت آگهي ، ابتدا در قسمت عنوان ، عنوان آگهي خود را وارد مي نماييم و همچنين در قسمت متن ، …